Susunan Pengurus dan Pengerak PWNU Jawa Tengah masa khidmah 2018 - 2023

Posting Komentar

Berikut ini adalah SUSUNAN PWNU JAWA TENGAH MASA KHIDMAH 2018 – 2023

*MUSTASYAR*
KH. Mustofa Bisri
KH. Maimoen Zubair
KH. Sya’roni Ahmadi Al-Hafidz
Drs. KH. Ahmad
KH. Dimyati Rois
KH. Ali Mufiz MPA
KH. Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf
KH. Ahmad Daroji
KH. Hanif Muslih, Lc
KH. Ahmad Shobri
KH. Muhammad Munif Zuhri
KH. Charis Shodaqoh
KH. Muromi
KH. Muhamad Asyiq
KH. Habib Bagir Al-Atas
KH. Habib Nuh Al Haddad
KH. Baqoh Arifin Abdul Chamid
KH. Abdurrozaq Sofawi
Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, MA
KH. Said Abdurrohim
KH. Nur Kholis Ali, BA.

*SYURIYAH*
Rais   : KH. Ubaidullah Shodaqoh
Wakil : KH. A’wani Sya’rowi
KH. Achmad Chalwani Nawawi
KH. Muhlis Hudaf
KH. Roghib Mabrur
Drs. KH. Hadlor Ihsan
Drs. KH. Abu Hafsin Umar, MA, Ph.D
KH. Sholahudin Masruri
KH. Ma’sum Abi Darda’
KH. M. Dian Nafi’, M.Pd
KH. Abi Jamroh
KH. Zaim Ahmad Maksum
KH. Ahmad Rozikin, Lc
Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag

Katib : KH. Ahmad Sya’roni, M.Ag
Wakil katib : KH. Abdurrosyid
KH. Hilmi Wafa Mahsuni, Lc
Dr. KH. Arja Imroni, M.Ag
KH. Nashrul Arif Abdurrahman
KH. Muhammad Luthfi
Dr. KH. Nashrullah Affandi
Dr. KH. Attabik
Dr. Munif Abdul Muhid

*A’wan*
Prof. Dr. Muhidin, M.Ag                            
Prof. Dr. Mahmutarom, SH., MH
Drs. H. Farhani, SH., MH
H. Suwanto
Prof. Dr. Fatchurrahman,
M.Pd     
KH. Habib Hasan Thoha, MBA
KH. Tazdkir Mansyur                   
Dr. KH. Noor Achmad
KH. Yusuf Chudlori                      
Drs. H. Masruchan Syamsuri
Dr. KH. Muhammad Rogib, M.Ag 
KH. Muhammad Hamzah Hasan
KH. Busyairi Haris                      
Dr. KH. Masyudi, M.Ag
KH. Qodirun Nor

*TANFIDZIYAH*
Ketua : Drs. H. Mohamad Muzamil
Wakil  : DR. H. Mahsun, M.Ag
H. Hasyim Muhmmad, M.Ag
H. Abdul Hakim, SE
Drs. H Aufarul Marom, M.Si
Mandzur Labib
Agus Sofyan Hadi
H. Musahadi, M.Ag
H. Agus Riyanto
H. Yasir Alimi

Sekretaris : H. Hudalloh Ridwan
Wakil         : H. Imam Fadlhilah, Msi.
H. Rofiq Mahfudz, M.Si
Puji Wibowo, S.Pd.I
Abdul Jalil, S.Kom., M.Si
Teddi Kholiludin
Khoirul Anwar, S.Hi., M.Hum
Mahbub Zaky
M. Shohib, S.Pd. I

Bendahara : H.Kholison Syafi’I, SH
Wakil           : H.Ahmad Fauzi, SE., MM
H. Sholihul Huda, MM
Ahmad Zainuri, S,Pd

_Semoga amanah, istiqomah, semakin tambah jaya dan bermanfaat untuk nahdliyyin & ummat pada umumnya serta senantiasa kita harap barokahnya._

Related Posts

Posting Komentar

Berlanggan Catatan @FauziTMG